Varför släpps inte all programvara skapad genom skattebetalarnas pengar som Öppen och Fri Programvara?

- 8 skäl till varför offentliga pengar ska resultera i offentlig kod!

Posted by Mattias Axell on February 15, 2022

Jag som betalar skatt i Sverige vill att det ska leda till den bästa nyttan och värdet som jag och andra möjligen kan få för skattepengarna. Jag tror starkt på att vi kan få mest nytta för skatten med fri programvara och öppen källkod i offentlig sektor. Därför är jag glad att föreningen DFRI ställer sig bakom kampanjen PublicCode.eu - offentliga pengar, offentlig kod.

Sedan flera år tillbaka har IT i offentlig sektor varit bland de dyraste kostnaderna över huvud taget. En gemensam nämnare för detta är att de flesta program och system som köps och används är så kallad stängd (proprietär) mjukvara. Om något eskalerar så pass mycket i kostnader så att det bland det dyraste vi betalar skatt för - vad är rimligt att göra då? Jo, att lyfta på varje sten och leta vart det än går. Än så länge har vi i Sverige bara skrapat på ytan värdet och nyttan som kan skapas med digialisering.

Detta är på grund att vi använder alltför lite fri och öppen mjukvara i offentlig sektor. Detta kommer alltid begränsa våra möjligheter till förbättringar, få tillgång och kontroll över vår skattefinansierade data. Stängd mjukvara kommer även begränsa vårt skydd från oanade hot då vi inte har kontroll över hur vi faktiskt skyddar oss i praktiken. Kostnaderna till en början kanske inte går ned med fri och öppen mjukvara men möjligheterna som öppnar detta öppnar upp ökar chanserna till detta och det är bättre än att fortsätta att upprätthålla dyra monopol och situationer där en inköpare sitter i praktiken sitter i en slags gisslansituation med en leverantör.

Med hopp om att fler ska upptäcka detta vill jag dela 8 skäl till varför offentliga pengar ska resultera i offentlig kod - det vill säga fri programvara med öppen källkod. Dessutom kommer fri mjukvara och öppen källkod i offentlig sektor, speciellt i skolan, möjliggöra att unga i Sverige kan få bäst förutsättningar att bli digitalt och tekniskt kunniga - och inte tro att IT och det digitala är någon abstrakt magi. De 8 punkterna är från PublicCode-kampanjens expertbroschyr.

På svenska: Modernisera din IT

Att prata om fri programvara är att prata om frihet. Mer exakt, friheten att fritt använda, studera, dela och förbättra mjukvara. Och det finns ännu fler skäl att stödja fri programvarulicenser.

 1. Innovation - En fri programvarulicens uppmuntrar innovation för din programvara.
 2. Konkurrens - Fri programvara förhindrar monopol och ökar konkurrensen.
 3. Autonomi - Fri programvara hjälper till att utveckla och underhålla skräddarsydd programvara som passar dina behov, inte leverantörens affärsmodell.
 4. Ingen inlåsning - Licenser för fri programvara förstärker oberoendet från leverantörer och ger fler valmöjligheter för tjänsteleverantörer.
 5. Samarbete - Fri programvara kan delas och användas på ett icke-exklusivt sätt av alla - till gagn för allmänhetens bästa.
 6. Säkerhet - Fri programvara möjliggör oberoende säkerhetskontroller som hjälper till att stänga säkerhetshål snabbare.
 7. Dela och kopiera - En fri mjukvarulicens tillåter ett obegränsat antal installationer att köras utan att betala extra.
 8. Återanvänd kod - Fri programvara ger friheten att återanvända koden för andra projekt.

In English: Modernise your IT

To talk about Free Software is to talk about freedom. More precisely, the freedom to freely use, study, share and improve software. And there are even more reasons to support Free Software licenses.

 1. Innovation - A Free Software license encourages innovation for your software.
 2. Competition - Free Software prevents monopolies and enhances competition.
 3. Autonomy - Free Software helps to develop and maintain tailored software that suits your needs, just not the vendor’s business model.
 4. No Lock-in - Free Software licenses reinforce independence from vendors and provide more choice in service providers.
 5. Collaboration - Free Software can be shared and used in a non-exclusive way by everyone - serving the public good.
 6. Security - Free Software allows for independent security checks that help close security holes faster.
 7. Share & Copy - A Free Software license allows a limitless number of installations to be run, without paying extra.
 8. Reuse Code - Free Software provides the freedom to reuse the code for other projects.

Läs mer i expertbroschyren från kampanjen publiccode.eu

Vad kan du göra? Signera det öppna brevet du också och dela budskapet!